Vanaf €1000,- ex btw gratis verzending

Vandaag besteld is met 2-3 werkdagen in huis

Ook op zaterdag geopend, tot 12.00 uur

Inloggen
Offertelijst
Winkelmandje

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 • RH isolatie wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als leverancier.
 • De wederpartij van leverancier wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever. Wordt in deze algemene voorwaarden de term "consument opdrachtgever" gehanteerd, dan zijn die bepalingen enkel van toepassing op de overeenkomst die met een consument is gesloten. Dergelijke bepalingen gelden 'business to business' dus niet.
 • Partijen zijn leverancier en opdrachtgever samen.
 • A-keuze: door de leverancier te leveren eersterangs isolatiematerialen.
 • B-keuze: door de leverancier te leveren isolatiematerialen die afgekeurd zijn.
 • Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens leverancier.
 • Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling

 • Bij levering wordt de koopsom direct voldaan, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. Als facturering naderhand is afgesproken, geldt dat de facturen binnen 8 dagen na factuurdatum betaald moeten zijn. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever een vertragingsrente (gelijk aan de wettelijke (handels-)rente) verschuldigd.
 • Betaalt opdrachtgever niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan is leverancier gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal leverancier tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van leverancier op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door leverancier, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan leverancier te betalen.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

 • De aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. Deze termijn van aanvaarding hangt samen met het voorradig zijn van de te leveren materialen.
 • Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 • De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Herroepingsrecht

 • De consument opdrachtgever krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen veertien dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen. Indien bedrijfsmatig wordt gehandeld, geldt het herroepingsrecht niet.
 • Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
 • De consument opdrachtgever kan een herroepingsformulier van leverancier gebruiken. Leverancier is gehouden dit terstond na de vraag van opdrachtgever aan opdrachtgever ter beschikking te stellen. Dit formulier verstrekt leverancier op verzoek van consument opdrachtgever
 • Tijdens de bedenktijd gaat de consument opdrachtgever zorgvuldig om met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking binnen veertien dagen aan leverancier retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6: Oplevering en risico-overgang.

 • Zodra het gekochte door de opdrachtgever in ontvangst is genomen, gaat het risico over van leverancier naar opdrachtgever.

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Leverancier stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht leverancier opdrachtgever hierover vooraf schriftelijk in.
 • Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft leverancier daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 • In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan leverancier geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 8: Onderzoek, reclames

 • Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer voor B-keuze materialen gelden.
 • Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen drie werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door opdrachtgever schriftelijk bij leverancier worden ingediend.
 • Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft leverancier het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en opdrachtgever een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 • Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan leverancier worden tegengeworpen.
 • Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
 • Na het verwerken van de goederen bij opdrachtgever worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9: Monsters en modellen

 • Is aan opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 10: Levering

 • Levering geschiedt 'af fabriek/winkel/magazijn'. Dit houdt in dat alle kosten voor opdrachtgever zijn.
 • Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat leverancier deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 • Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is leverancier gerechtigd de zaak voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan.
 • Indien de zaken worden bezorgd, is leverancier gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 • Indien leverancier gegevens van opdrachtgever nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze gegevens aan leverancier ter beschikking heeft gesteld.
 • Een door leverancier opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet opdrachtgever leverancier schriftelijk in gebreke stellen.
 • Leverancier is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Leverancier is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 11: Overmacht

 • Kan leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade.
 • Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee leverancier ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door opdrachtgever kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van leverancier.
 • Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan leverancier afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens leverancier voldoen, tenzij zulks aan leverancier te verwijten is.
 • Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.
 • Na annulering van de overeenkomst heeft leverancier recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten c.q. uitgevoerde werkzaamheden voor zover opdrachtgever daardoor is gebaat.

Artikel 12: Overdracht van rechten

 • Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13: Verzekering

 • Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffing- en waterschade evenals diefstal.
 • Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 • De bij leverancier aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van leverancier totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan leverancier zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 • Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft leverancier het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan leverancier worden tegengeworpen.
 • Leverancier is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • Leverancier verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan opdrachtgever geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
 • Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft leverancier het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
 • In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 • Ten aanzien van de materialen geldt de wettelijke garantie.
 • In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid van dit artikel geldt voor A-keuze materialen de aansprakelijkheid van de fabrikant van deze materialen of van de handelaar waarbij leverancier deze materialen heeft ingekocht. Leverancier aanvaardt ten aanzien van deze materialen geen eigen aansprakelijkheid.
 • Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid bij B-keuze en de verwerking daarvan.
 • Iedere aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat door leverancier aan opdrachtgever in rekening is gebracht en door de opdrachtgever tijdig is voldaan. Dit bedrag bedraagt maximaal € 10.000,00 (tienduizend euro).
 • Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van leverancier voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leverancier of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 • De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als leverancier aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door leverancier bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

Artikel 16: Aansprakelijkheid opdrachtgever

 • Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan leverancier verschuldigd zijn.
 • Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

Artikel 17: Klachtplicht

 • Opdrachtgever is verplicht klachten over de geleverde materialen direct te melden aan leverancier. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat leverancier in staat is hierop adequaat te reageren.
 • Is een klacht gegrond, dan is leverancier alleen gehouden de materialen alsnog te leveren zoals partijen dat zijn overeengekomen.

Artikel 18: Geen garanties

 • Leverancier werkt niet met garanties vanwege de aard van de materialen, tenzij sprake is van A-keuze materialen. Enkel ten aanzien van deze materialen geldt de garantie van de fabrikant of van de handelaar waarbij leverancier deze materialen heeft ingekocht, mits deze partijen de materialen met garantie hebben geleverd.
 • Artikel 6:75 BW is onverkort van toepassing op de levering van B-keuze materialen. Opdrachtgever weet dat leverancier handelt in B-materialen. Het betreffen materialen die om een of andere reden zijn afgekeurd. Derhalve kan leverancier niet aan een correcte nakoming worden gehouden. Na levering gaat het volledige risico over op de opdrachtgever. Leverancier staat er niet voor in dat de materialen voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op deze overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
 • Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.
Subfooter - Merken - Eurofast
Subfooter - Merken - Hisfa
Subfooter - Merken - IKO
Subfooter - Merken - Meuwissen Gerritsen
Subfooter - Merken - Recticel
Subfooter - Merken - Rockwool
Subfooter - Merken - Soprema
Subfooter - Merken - Borgh

Winkelmandje

Offertelijst

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen